RSS 2.0

ارتباط با ما

نقشه سايت

نظرات

مطالب جدید

گزارش عملکرد صفحه اصلي  
 
پیوندهای تصویری
.

.

.

 
سایتهای مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی جهانی سبطین سایت تلا?ت (سازمان دارالقرآن الکریم) ش?رای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه ملی جمه?ری اسلامی ایران مرکز ملی پاسخگ?ئی به سئ?الات دینی جامعه الزهرا(ح?زه علمیه خ?اهران) سایت دکتر ج?اد هر?ی - نماینده مردم قاینات ? زیرک?ه بانک جامع اطلاعات خراسان جن?بی سازمان فرهنگ ?ارتباطات اسلامی درگاه پاسخگ?ئی به مسائل دینی م?سسه تحقیقات ?نشر اهل بیت پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه پایگاه درسهائی ازقرآن(قرائتی) سايت علامه حسن زاده آملي پایگاه اطلاع رسانی راسخ?ن سامانه کارکنان نظام اداری استانداری خراسان جن?بی مرکز اسنادانقلاب اسلامی م?سسه قرآن ?نهج البلاغه پایگاه مجلات تخصصی ن?ر کتابخانه احادیث شیعه شبکه اجتهاد(ح?ز?ی) پایگاه پرسمان قرآنی سایت گفتک?ی دینی م?سسه دارالحدیث پایگاه شهر سئ?ال دانشنامه اسلامی سایت شهید آ?ینی سایت علامه مصباح برنامه سمت خدا اندیشه قم پرسمان احکام حدیث نت ر?زنامه ها
 
اخبار ورزشی
 
اخبار اجتماعی و خانواده
 
 

حدیث موضوعی

تشکلهای دینی : ستاد د?مين انتخابات كان?ن مداحان در خضري دشت بياض تشكيل شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 10 آذر 1389 بازدید: 336 بار

سازمان تبليغات اسلامي خضري دشت بياض جهت هر چه بهتر برگزار شده انتخابات كان?ن مداحان ، ستاد انتخابات كان?ن مداحان بخش نيمبل?ك را تشكيل داد .
به گزارش ر?ابط عم?مي تبليغات اسلامي خضري دشت بياض در جلسه اي كه با حض?ر حجت الاسلام قناعت مسئ?ل تبليغات اسلامي خضري دشت بياض ، حسينيان مقدم رئيس ش?راي هيئات مذهبي بخش ، ?ليان رئيس كان?ن مداحان بخش ? قلي زاده كارشناس فرهنگي اداره در محل سازمان تبليغات اسلامي خضري دشت بياض برگزار شد ، ستاد انتخابات تشكيل ? ضمن بررسي آيين نامه انتخابات ، اقدامات لازم جهت برگزاري انتخابات با حض?ر حداكثري مداحان بخش نيمبل?ك بعمل آمد .
در اين جلسه مقرر شد : فراخ?ان شركت كليه مداحان بخش جهت شركت در اين انتخابات در اسرع ?قت انجام ش?د ، به مسئ?لين هيئات كتبا اعلام ش?د تا يك نفر مداح را جهت شركت در اين انتخابات طي فرم پي?ستي معرفي نمايند ، اطلاعيه مرب?ط به كانديدا شدن به كليه هيئات مذهبي ارسال ? در سطح بخش نيز ت?زيع ش?د ، ? مسئ?لين اجرايي انتخابات نيز انتخاب ? معرفي ش?ند .

ستاد د?مين انتخابات كان?ن مداحان در خضري دشت بياض تشكيل شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (1)
 
تشکلهای دینی : نشست مدير كل تشكلهاي ديني كش?ر با ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 28 مهر 1389 بازدید: 1990 بار

نشست مدير كل تشكلهاي ديني كش?ر ? كارشناس تشكلهاي ديني استان با مسئ?ل تبليغات اسلامي ? ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك ر?ز گذشته در سالن كنفرانس تبليغات اسلامي خضري دشت بياض برگزار شد .
به گزارش ر?ابط عم?مي تبليغات اسلامي خضري دشت بياض در اين جلسه ابتدا اعضاي ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك گزارشي را از فعاليت ها ? برنامه هاي ش?راي هيئات مذهبي ارائه نم?دند .
محمد حسينيان رئيس ش?راي هيئات مذهبي خضري دشت بياض طي سخناني شهر خضري دشت بياض ? بخش نيمبل?ك را معرفي ? گفت : استعدادهاي بسيار خ?بي در زمينه هاي مذهبي ، علمي ، فرهنگي ? ... در شهر خضري دشت بياض ? بخش نيمبل?ك ?ج?د دارد ?ي با اشاره به فعاليت 40 هيئت مذهبي در بخش گفت : با ت?جه به اعتقادات عميق ? ارادت ?ي?ه اي كه مردم اين منطقه به ائمه (ع) دارند ، تاكن?ن آسيب خاصي در عزاداريها ? مراسم مذهبي مشاهده نشده است . ?ي ضمن تقدير از فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي افز?د : از زمان تاسيس سازمان تبليغات اسلامي در شهر خضري دشت بياض شاهد تح?لي شگرف در فعاليتهاي مذهبي ، فرهنگي ، قرآني ? ... در سطح بخش نيمبل?ك ب?ده ايم به نح?ي كه هيئت هاي مذهبي ، مداحان ، شاعران ، م?ذنين ، خادمين ساماندهي شده اند ? با اهدافي تعيين شده به فعاليت مي پردازند .

نشست مدير كل تشكلهاي ديني كش?ر با ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك


حسن ملايي ديگر عض? ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك نيز پير?ي از ?لايت فقيه ? مقام معظم رهبري در مردم اين منطقه را از ع?املي دانست كه جل?ي بسياري از انحرافات ? آسيب ها را مي گيرد ?ي خ?استار تغذيه فكري هيئات ? مداحان شد .
اسماعيل در?يشي يكي ديگر از اعضاي ش?راي هيئات مذهبي بخش نيز اعزام مبلغ ?ي?ه در مناسبت هاي مختلف را خ?استار ? ارسال كتاب ، سي دي ? نرم افزارهاي آم?زي براي مداحان را ضر?ري دانست .
حجت الاسلام محمد قناعت مسئ?ل تبليغات اسلامي خضري دشت بياض نيز گزارشي را از فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي ? ش?راي هيئات مذهبي در بخش نيمبل?ك ارائه ? گفت : دع?ت از مبلغين ?ي?ه ? مطرح كش?ر ، برگزاري گفتمانهاي ديني ، برگزاري مسابقات فرهنگي ? مذهبي ، برگزاري كلاسهاي آم?زشي ?ي?ه مسئ?لين هيئات ، اهداي نرم افزار ? مقتل به هيئات مذهبي ? مداحان ? ... را از جمله فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي خضري دشت بياض برشمرد ? خ?استار حمايت هر چه بيشتر مسئ?لان كش?ري شد .
حجت الاسلام ديلمقاني مدير كل تشكلهاي ديني كش?ر نيز در اين نشست با ت?جه به تهاجم فرهنگي ? مذهبي دشمنان ? استفاده از ترفندهاي مختلف براي رسيدن به اهداف ش?مشان گفت : با ت?جه به آسيب هاي عزاداري كه در چند سال اخير عزاداريها را تهديد مي كند ، بايد ه?شيار ب?د ? با انجام اقدامات مناسب از بر?ز آسيب ? بدعت پيشگيري كرد . .
حجت الاسلام ديلمقاني ارتقاي سطح علمي ? دانش مخاطبان ? عزاداران ? بصيرت بخشي را در هيئات مذهبي ضر?ري دانست ? گفت : ش?راي هيئات مذهبي به صرف مشاهده نشدن آسيب نبايد دست ر?ي دست بگذارند ? اقدام ? فعاليتي انجان ندهند بلكه هم?اره بايد به فعاليت هيئات غنابخشي نم?ده ? ارتباط معن?ي عميقي بين مخاطب ? ائمه ب?ج?د آ?رند . ?ي هيئت ها را به 5 دسته ي هيئت هاي مضر كه به مكتب عاش?رايي خ?استه يا ناخ?استه ضربه مي زنند ، هيئت هاي بي خاصيت ? خنثي كه فقط هزينه مي كنند ? معظلات فرهنگي جامعه را حل نمي كنند ، هيئت هاي معيار كه معيارها ? ملاكهايي از جمله ت?انايي ? بصيرت مسئ?ل هيئت ، ر?حاني هيئت ، مربي قرآن ، مداح قابل قب?ل را داشته باشد ، هيئت هاي مح?ري كه هميشه پيشتاز هستند ? داراي كادر اجرايي ، برنامه ها ? فعاليت هاي گسترده اي هستند ، هيئت هاي شاخص كه در سطح استان مطرح هستند ? تاثيرگذاري آنها منطقه گسترده اي را شامل مي ش?د ، تقسيم بندي نم?د ? در خص?ص صد?ر مج?ز براي هيئت ها نيز گفت : ?ظيفه اصلي ما استاندارد سازي است يعني با انجام كارشناسي ? تدابير خاص ، مج?ز صادر كنيم به نح?ي كه هيئت ها به فعاليت مطل?بتر ? بيشتر س?ق داده ش?ند .
در پايان نيز از فعاليت هاي ش?راي هيئت هاي مذهبي بخش نيمبل?ك بازديد بعمل آمد ? در خص?ص فعاليت هاي آينده اين ش?را نيز بحث ? تبادل نظر شد .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (38)
 
تشکلهای دینی : ماهنامه خيمه شماره 67 به مسئ?لين هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك ارسال شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 3 شهريور 1389 بازدید: 989 بار

به گزارش ر?ابط عم?مي تبليغات اسلامي خضري دشت بياض ماهنامه خيمه شماره 67 كه از س?ي مركز مطالعات راهبردي خيمه با همكاري سازمان تبليغات اسلامي هر ماه بذاي ادارات ? نمايندگيهاي فرهنگي تبليغي استان ارسال مي ش?د ،‌اين ماه نيز ارسال كه در بين مسئ?لين هيئات مذهبي ، كان?ن مداحان ? ش?راي هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك ت?زيع گرديد .
شايان ذكر است در اين شماره بخشهايي از قبيل پر?نده عاش?را ? انتظار ، جامعه ، رسانه ، تاريخ ? انديشه ، هنر ? ادبيات آييني ، پر?نده ?ي?ه شيخ محمد تقي بهل?ل گنابادي ، هيئت ? ... براي مخاطبان ارائه شده است .

ماهنامه خيمه شماره 67 به مسئ?لين هيئات مذهبي بخش نيمبل?ك ارسال شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (10)
 
تشکلهای دینی : كان?ن مداحان خضري تشكيل جلسه داد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 15 بهمن 1388 بازدید: 508 بار

در آستانه فرا رسيدن اربعين حسيني اعضاي كان?ن مداحان خضري ? بخش نيمبل?ك تشكيل جلسه دادند .
در اين جلسه كه مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري نيز حض?ر داشت ، در رابطه با نح?ه مداحي ? ن?حه خ?اني مداحان ? شاعران اهل بيت (ع) ? برنامه زمانبندي مداحي مداحان ? ن?حه خ?انان در شب ? ر?ز اربعين بحث ? تبادل نظر شده ? تصميمات لازم اتخاذ گرديد . در اين جلسه اعضاي كان?ن مداحان بخش نيمبل?ك از مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي خضري دشت بياض خ?استند تا زمينه برگزاري د?ره هاي آم?زش مداحي در شهر خضري را فراهم آ?رند .

كان?ن مداحان خضري تشكيل جلسه داد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (1)
 
تشکلهای دینی : گردهمايي مسئ?لين هيئات مذهبي خضري در آستانه اربعين حسيني
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 14 بهمن 1388 بازدید: 1691 بار

در آستانه فرا رسيدن اربعين حسيني ? همزمان با دهه مبارك فجر ? پير?زي شك?همن انقلاب اسلامي ايران ، گردهمايي مسئ?لين هيئات مذهبي شهر خضري با حض?ر مسئ?لين هيئات ? مسئ?ل نمايندگي سازمان نبليغات اسلامي برگزار شد .
در اين جلسه هماهنگي هاي لازم جهت حركت هيئات در شب ? ر?ز اربعين بعمل آمد ? مقرر شد در ر?ز اربعين كليه هيئات مذهبي شهر خضري به ص?رت هماهنگ به امامزاده عبدالله (ع) ر?ستاي كارشك عزيمت نم?ده ? به عزاداري ? س?گ?اري بپردازند . ? جهت حض?ر پر رنگ هيئت ها در مراسم راهپيمايي ي?م الله 22 بهمن هماهنگي هاي لازم انجام گرديد . حاضرين در اين جلسه ت?افق كردند ، طي مراسمي با نام ميهماني لاله ها ، كليه هيئات مذهبي همزمان با بعد از ظهر ر?ز پنجشنبه بر سر مزار شهداء ? قبرستان خضري حاضر شده ? به ن?حه خ?اني ? عزاداري بپردازند .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (15)
 
تشکلهای دینی : نظارت ش?راي هيئات مذهبي خضري بر فعاليت هيئت هاي عزاداري
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 6 دي 1388 بازدید: 1923 بار

به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم الحرام ? فعاليت هيئت هاي مذهبي در اين ايام جلسه ش?راي هيئات مذهبي خضري ? بخش نيمبل?ك با حض?ر مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ? كليه اعضاء در محل سالن كنفرانس سازمان تبليغات اسلامي خضري برگزار شد .
حجت الاسلام قناعت مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي در اين جلسه با اشاره به نقش مهم ? تاثير گزار هيئت هاي مذهبي در اعتقادات ، عزاداريها ? شناخت ائمه(ع) گفت : در راستاي شناخت هر چه بيشتر ش?راي هيئات از هيئت هاي شهر ? ر?ستا ها كميته اي شامل مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ، ش?راي هيئات مذهبي ? ر?حاني شهر ? ر?ستا ها تشكيل ? در ط?ل دهه محرم از مراسم عزاداري ? رس?م مردم شهر ? ر?ستا ها سركشي بعمل مي آيد . ?ي آسيب شناسي هيئت ها ? جل?گيري از بر?ز بد عت ها ? انحرافات در هيئت ها را از ?ظايف اصلي ش?راي هيئات دانست .
در ادامه هر يك از اعضاء به بيان نظرات ? پيشنهادات خ?د پرداختند ? مقرر شد بص?رت محس?س ? غير محس?س كميته مذك?ر ? ش?راي هيئات مذهبي از هيئت ها ي عزاداري سركشي ? بازرسي بعمل آ?رند ? آسيب هاي احتمالي شناسايي ? ريشه يابي ش?ند .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (239)
 
تشکلهای دینی : همايش پرچمداران حسيني در خضري برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 23 آذر 1388 بازدید: 12156 بار

سازمان تبليغات اسلامي خضري در آستانه فرا رسيدن ماه محرم الحرام همايش پرچمداران حسيني را با حض?رامام جمعه ? مسئ?لان خضري ? حجت الاسلام رضايي مسئ?ل تشكلهاي ديني استان ? شركت گسترده مسئ?لين هيئت هاي مذهبي ، مداحان ، دهياران ? ش?راهاي اسلامي بخش نيمبل?ك برگزار نم?د حجت الاسلام قناعت مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري در ابتدا ضمن عرض خير مقدم گزارشي را از فعاليتها ? برنامه هاي سازمان تبليغات اسلامي در برگزاري مراسم ? مناسبتهاي مختلف سال ارائه نم?ده ? گفت : در حال حاضر در بخش نيمبل?ك 40 هيئت مذهبي مشغ?ل فعاليت مي باشند ?ي گفت : هيئت هاي مذهبي بايد علا?ه بر فعاليت در مناسبتهاي خاص از جمله محرم ? صفر ? ماه مبارك رمضان ، در ساير مناسبتهاي مذهبي ? ملي نيز فعال ب?ده ? حداقل با نصب يك پارچه يا پلاكارد در هر مناسبت اعلام م?ج?ديت كرده ? در مراسم مرب?طه شركت نمايند . ?ي به ايجاد ارتباط تنگاتنگ ? تعامل هيئت ها ? سازمان تبليغات اسلامي اشاره ? گفت : مشاركت هيئت ها در مناسبتهاي مذهبي ? ملي باعث احياي فرهنگ نب?ي مي ش?د . حجت الاسلام قناعت به لز?م صد?ر مج?ز براي فعاليت هيئت هاي عزاداري اشاره ? گفت : شناسايي ? ساماندهي هيئت ها راههاي س?ء استفاده دشمنان را براي رسيدن به نيات پليدشان در ايجاد رخنه ? نفاق ? بر?ز خرافات ? بدعتها در هيئات را نقش بر آب مي كند ?ي از مسئ?لين هيئات خ?است تا مدارك صد?ر مج?ز را در اسرع ?قت تكميل ? جهت اخذ مج?ز به سازمان تبليغات اسلامي خضري تح?يل نمايند . ?ي از ش?راهاي اسلامي ? دهياران نيز خ?است تا براي مناسبتهاي مختلف سال در ص?رت نياز به مبلغ بص?رت كتبي درخ?است خ?د را مبني بر اعزام مبلغ ارسال نمايند.
مسئ?ل تشكلهاي ديني استان نيز در اين همايش با اشاره به نقش مهم هيئت ها در پر?رش نير?هاي م?من ? متعهد در جامعه گفت : فعاليت هيئت ها نبايد فقط به عزاداري ? ن?حه خ?اني خلاصه ش?د بلكه برنامه هاي فرهنگي متن?عي از جمله برگزاري مسابقات كتابخ?اني در رابطه با زندگي ائمه ، برگزاري گفتمان ، دع?ت از مبلغين ?ي?ه ، ارد?هاي زيارتي ? ... اجرا شده ? با فضا سازي مناسب ، دامنه فعاليت هيئت ها گسترش يابد . حجت الاسلام رضايي افز?د : هيئت بايد محت?ا ، هدف ? برنامه داشته باشد ? هر حركت ? فعاليتش داراي پيام باشد .?ي به كنار گذاشتن ? عدم استفاده از علامتهاي بي معني ? تمثالهاي غير ?اقعي اشاره ? گفت : بايد مسئ?لين هيئت ها ه?شيار باشند كه خرافه ? بدعت ?ارد هيئت نش?د . حجت الاسلام رضايي خطاب به مداحان اهل بيت (ع) نيز گفت : در مداحي ها بايد ت?جه ?ي?ه ? خاصي داشته ? سعي ش?د از ن?حه هاي پر محت?ا ? آهنگ هاي مناسب استفاه ش?د. ?ي برپايي نماز ا?ل ?قت در هنگام عزاداري را از سينه ? زنجير زني ?اجب تر دانست ? اظهار داشت : هيئت ها بايد در هنگام اذان ? اقامه نماز عزاداري را تعطيل كرده ? به نماز بپردازند چرا كه امام حسين (ع) براي برپا داشتن نماز به شهادت رسيد ? اين امر علا?ه بر اينكه اهميت نماز را به ن?ج?انان ? ج?انان مي فهماند خ?د حا?ي پيامي بسيار ارزنده است .
حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري نيز در اين مراسم به ?ظيفه خطير مسئ?لين هيئت هاي مذهبي ? مداحان اشاره ? گفت : عزاداري براي امام حسين (ع) ? ائمه اطهار (ع) افتخار بزرگي است ? از اين افتخار بزرگ بايد در جهت هدايت هر چه بيشتر ن?ج?انان ? ج?انان به سمت اهل بيت (ع) بهره گرفت ? در عزاداريها ? مراسم ملي ? مذهبي هدفمند ? با برنامه عمل كرد .
مدير كل بنياد شهيد ? ام?ر ايثارگران خراسان جن?بي نيز در اين با اشاره به اهداي هزاران خ?ن شهيد براي پير?زي انقلاب اسلامي نكات ? مطالب مفيدي را در رابطه با عزاداريها ? تحريفات دشمنان در عزاداريها ارائه نم?د .
شايان ذكر است به كليه شركت كنندگان نرم افزار شناخت امام حسين (ع) حا?ي 28 ساعت سخنراني ? مداحي از طرف سازمان تبليغات اسلامي خضري اهداء شدد . همچنين ، مسئ?لين هيئت هاي مذهبي نيز پرچم كتيبه اي مخص?ص محرم دريافت كردند .
همايش پرچمداران حسيني در خضري برگزار شد

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (2288)
 
تشکلهای دینی : ماهنامه خيمه شماره 57 به مسئ?لين هيئات مذهبي ارسال شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 14 آبان 1388 بازدید: 767 بار

ماهنامه فرهنگي اجتماعي خيمه كه با همكاري مركز مطالعات راهبردي خيمه ? سازمان تبليغات اسلامي هر ماه براي ادارات ? نمايندگيهاي سازمان تبليغات اسلامي ارسال مي گردد ، اين ماه نيز شماره 57 آن ارسال ، كه نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري جهت تغذيه فكري ? ارتقاي سطح آگاهي ? بينش مسئ?لين هيئات ? ش?راي هيئات مذهبي اين ماهنامه را هر ماه ارسال مي نمايد .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (24)
 
تشکلهای دینی : گردهمايي مسئ?لين هيئات مذهبي خضري جهت ايام صادقيه
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 21 مهر 1388 بازدید: 648 بار

در آستانه فرا رسيدن ايام صادقيه ? شهادت امام جعفر صادق (ع) ، گردهمايي مسئ?لين هيئات مذهبي در خضري در مسجد امام حسين (ع) تشكيل شد .
در اين جلسه كه مسئ?لين هيئات مذهبي ، هيات امناء ? ر?حاني?ن مساجد ? ش?راي هيئات مذهبي حض?ر داشتند ، در خص?ص برگزاري مراسم عزاداري ? س?گ?اري ? حركت هيئت هاي مذهبي در شب ? ر?ز شهادت هماهنگي شد . همچنين ، اعزام مبلغ به شهر ? ر?ستاهاي بخش ? راه اندازي ايستگاههاي صل?اتي از ديگر برنامه هاي ايام صادقيه در خضري ? بخش نيمبل?ك خ?اهد ب?د .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (11)
 
تشکلهای دینی : گردهمائي هيئات مذهبي درخضري
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 24 شهريور 1388 بازدید: 636 بار

همزمان بافرارسيدن ليالي قدر?جهت هماهنگي ?برنامه ريزي درخص?ص هرچه بهتربرگزارشدن مراسم عزاداري ?س?گ?اري دراين شبها جلسه اي باحض?رمسئ?لين هيئت هاي مذهبي درمحل سازمان تبليغات اسلامي برگزار گرديد حجت الاسلام قناعت گفت دراين جلسه ضمن اتخاذ تصميمات لازم جهت ليالي قدر مسئ?لين هيئات م?ظف شدند درمناسبتهاي مختلف سال پرچم ?پلاكار درسطح شهر ?مساجد نصب نمايند همچنين مقررگرديد هيئات مذهبي باهمكاري سازمان تبليغات اسلامي ?هيئات امناءمساجد درمناسبتهاي سال ازمبلغين ?ي?ه دع?ت بعمل آ?رند .

گردهمائي هيئات مذهبي درخضري


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (22)
 

 
پیوندها

 
پايگاههاي مراجع عظام تقليد

 پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

 آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org

 

 

 پايگاه آيت الله ج?اد تبريزي (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني خامنه ای (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.leader.ir

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org

 

 

 پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.saafi.net

 

 

پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org

 

 

 پايگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.makaremshirazi.com

 

 

 پايگاه آيت الله ن?ري همداني (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.noorihamedani.com

 

 

 پايگاه آيت الله حسین ?حید خراسانی (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://vahid-khorasani.ir

 

 
اخبار شیعه
 
صدای شیعه
 
پنل اعضاء
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
 
 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران شفق